PRIVACYVERKLARING VZM COMPLETE PROJECTEN B.V.

Zoals iedere onderneming verwerkt ook Complete Projecten B.V. (verder aangeduid als Compleet) persoonsgegevens. Die persoonsgegevens worden door ons verzameld om te kunnen aannemen en uitbesteden. Wij krijgen gegevens van zelfstandige (al dan niet zonder personeel) en van opdrachtgevers, of van een administratiekantoor die een zelfstandige of opdrachtgever ondersteund. Het maakt niet uit waar persoonsgegevens vandaan komen. Met persoonsgegevens hoort men zorgvuldig om te gaan.

Persoonsgegevens worden bij Compleet zeer zorgvuldig verwerkt met daarbij passende beveiligingsmaatregelen welke overeenstemmen met de wet- en regelgeving zoals opgenomen in onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de persoonsgegevens die wij zelf verzamelen, zullen wij ons steeds de vraag stellen of wij deze daadwerkelijk nodig hebben en of wij de persoonsgegevens mogen gebruiken voor het doel waarvoor wij deze verzamelen.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld indien dat gebeurd voor een bepaald doel en de verwerking te verantwoorden is op een rechtsgrond welke genoemd wordt in de AVG.

Wij verzamelen persoonsgegevens onder andere om:

 1. geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 2. de verplichting uit de overeenkomst na te komen (enerzijds richting de opdrachtgever en anderzijds richting de zelfstandige of andere partij);
 3. offertes van zelfstandige met vermelding van hun vaardigheden te kunnen toetsen aan de gewenste vaardigheden aan de zijde van de opdrachtgever;
 4. het opgeleverde werk te kunnen toetsen aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgevers;
 5. huisvesting op verzoek en in opdracht van de zelfstandige te organiseren;
 6. fiscale wetgeving na te komen;
 7. te voldoen aan de verplichtingen in het kader van de wet Ketenaansprakelijkheid;
 8. informatie te kunnen geven over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie;
 9. managementinformatie op te stellen en interne controles uit te voeren;
 10. audits en accountantscontrole mogelijk te maken;
 11. toegang te verlenen tot en gebruik mogelijk te maken van onze besloten web- en portalomgeving en/of het intranet.

De reden dat wij deze persoonsgegevens verzamelen is dat het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Voor sommige persoonsgegevens geeft de betrokkene toestemming om vooruitlopend op een uit te besteden werk.
De persoonsgegevens worden op verschillende momenten verzameld. Bij voorbeeld op het moment dat onze website wordt bezorgd en daar gegeven worden ingevuld of achter gelaten. Of op het moment dat een betrokkene zich meldt als zelfstandige. En natuurlijk op het moment dat een overeenkomst met de zelfstandige tot stand wordt gebracht, hetzij met Compleet, hetzij door bemiddeling van Compleet.

Zoals aangegeven verzamelen wij gegevens alleen wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening. Zonder dit kunnen wij ons werk als aannemer en uitbesteder in de agrarische sector uitvoeren. Om dat te kunnen doen verzamelen wij:

a. NAW-gegevens, e-mail, internetadres, telefoonnummers en overige contactgegevens;
b. geboortedatum, geslacht en huwelijkse staat;
c. inschrijfgegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
d. gegevens gerelateerd aan identificatie;
e. fiscale gegevens van de zelfstandige (in het bijzonder diens omzetbelastingnummer);
f. gegevens van een eventuele contactpersoon.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens als godsdienst, ras, seksuele geaardheid enzovoort, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Deze bijzondere persoonsgegevens zullen nimmer een reden zijn om wel of niet een werk aan iemand uit te besteden.
De verzamelde persoonsgegevens worden enkel en alleen met partijen gedeeld die een gerechtvaardigd belang hebben tot inzage van de persoonsgegevens, een wettelijke verplichting tot inzage hebben of van belang zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Vanzelfsprekend worden alleen die persoonsgegevens gedeeld welke strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden gedeeld.
Partijen waar wij persoonsgegevens mee delen zijn onze opdrachtgevers, gegevensverwerkers zoals een boekhouder van de zelfstandige, overheidsinstanties en auditinstanties. Daarnaast kunnen er situaties zijn waarin Compleet verplicht is om gegevens af te staan, zoals bij een gerechtelijk bevel of vonnis.
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten de Europese Unie. De persoonsgegevens die wij verzamelen zullen wij niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verzameld hebben. Hiervoor zijn wettelijke termijnen. Zo worden de persoonsgegevens van zelfstandigen na 4 weken uit ons systeem verwijderd wanneer er geen aannemingsovereenkomst met de zelfstandige tot stand is gekomen, tenzij de zelfstandige Compleet daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Andere persoonsgegevens zijn wij wettelijk verplicht langer te bewaren. Zo dienen persoonsgegevens met betrekking tot facturatie tot 7 jaar na het beëindigen van het kalenderjaar. Basisgegevens met betrekking tot de aannemingsovereenkomst zullen worden bewaard tot 7 jaar na het beëindigen van het kalenderjaar.
De betrokkene volgens de AVG is de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens zijn. Bij Compleet zal dit veelal de zelfstandige zijn. Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten:
I. het recht op inzage (welke persoonsgegevens verwerken wij van de betrokkene);
II. het recht op rectificatie en aanvulling (als de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn kan de betrokkene ons dat aangegeven en zijn wij verplicht om dat aan te passen);
III. het recht op beperking van de verwerking (als er door Compleet persoonsgegevens zijn die niet correct zijn, niet noodzakelijk zijn of die persoonsgegevens niet meer nodig zouden zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld, kan de betrokkene Compleet verzoeken de verwerking van die gegevens te staken);
IV. het recht op vergetelheid (de betrokkene kan Compleet verlangen dat Compleet alle persoonsgegevens van de betrokkene verwijderd. Compleet zal daar aan meewerken wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld dan wel zij de gegevens op basis van een wettelijke grond of de uitvoering van de overeenkomst gehouden is de persoonsgegevens te blijven bewaren);
V. het recht op dataportabiliteit (de betrokkene kan van Compleet verlangen om diens (digitale) persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie);
VI. het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming (Compleet zal geen geautomatiseerde besluiten, bij ieder besluit zal een medewerker betrokken zijn) en profilering (waarvan Compleet evenmin gebruik maakt);
VII. het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. De betrokkene heeft recht om bezwaar te maken tegen welke persoonsgegevens worden verwerkt.
Om deze rechten goed te borgen is er een Betrokkeneprocedure opgesteld. In deze procedure is eveneens het recht van bezwaar van de betrokkene uitgewerkt. Op verzoek zal deze procedure worden toegezonden. Hiervoor kan een e-mail worden gestuurd naar privacy@completeprojecten.nl. Compleet zal dan de naam en e-mailadres opslaan om met de betrokkene te kunnen communiceren.
De gegevens die verzameld worden, zullen verwijderd worden zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, tenzij Compleet een wettelijke of contractuele plicht heeft om deze gegevens langer te bewaren.
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en deze verklaring, verzoeken wij u vriendelijk deze te stellen door een mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres.