Формуляр за регистрация

1 Лични данни

Семейно положение:
Имейл адресът ще се използва за всяка комуникация между ВЗМ Айтзендхруп Б.В. [VZM Uitzendgroep B.V.] и работника. Работникът е длъжен да има непрекъснат достъп до имейла си, както и да не позволява на други лица да използват същия имейл адрес.
 

2 Адрес в Нидерландия

 

3 Адрес в чужбина

 

4 Данъчен кредит за заплати

 
 
 
 

5 Идентификационни данни

 

6 Декларация на GBA

 
 
Ако сте женен: живее ли партньорът ви в Холандия?
 
 
 
 
 
 
 

7 банкова информация

 

8 транспорт

Шофьорска книжка:
Да
 
Не
 
 

9 Езици

 

10 Получихте ли обезщетение през изминалата година?

 
 
 
 

11 Настаняване

 
 
 
 

12 ET

Използва ли ЕТ?
 
 
 

13 Празнична работа

 
 
 
Ако отговорът е да, какви дни сте на разположение
 

14 Опит

 

Работникът на временна заетост разбира, че посочването на непълни и/или неточни данни във формуляра за регистрация може да има последствия върху регистрацията, предлагането на работа от агенцията за временна заетост и изготвения въз основа на това договор за временна заетост. Евентуалните негативни последствия от посочването на непълни и/или неточни данни във формуляра за регистрация, понесени от работника и/или агенцията за временна заетост, са за сметка изцяло на работника на временна заетост.

Агенцията за временна заетост ще третира горните данни като конфиденциални и ще ги включи в компютъризираната си база данни. При тези си действия агенцията за временна заетост ще се ръководи от съответните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Работникът на временна заетост се съгласява личните му данни да бъдат съобщени на възложителя чрез интранета на ВЗМ Айтзендхруп Б.В. с цел получаване на работа.

Работникът на временна заетост дава изрично съгласие за запазване на личните му данни и тяхното споделяне с потенциално предприятие ползвател. Формулярът за регистрация (а евентуално и автобиография) се съхранява 4 седмици, като този срок може да бъде удължен с още 4 седмици. Работникът на временна заетост дава изричното си съгласие за удължаване на 4- седмичния период.

Ако през този период на работника на временна заетост предстои да извърши дейности, данните ще се съхраняват до 7 години след изтичане на последния договор за временна заетост.

ВЗМ Айтзендхруп Б.В., член на Нидерландската асоциация на агенциите за временна заетост, е длъжно да се придържа към всички правила за поведение и изисквания за качество, произтичащи от условията на квалификационната система в бранша, които се контролират в съответствие със стандарт NEN 4400-1.

ВЗМ Айтзендхруп Б.В. си служи с електронен подпис, поради което ВЗМ Айтзендхруп Б.В. ще използва единствено посочения от работника електронен адрес.

На него ще бъдат изпращани пълномощни и споразумения за подписване по електронен път. Умоляваме работника на временна заетост да върне документа, подписан електронно. Споразумения, които не са върнати от работника в срок до 14 дни, но които работникът на временна заетост вече изпълнява (напр. когато е започнал работа при предприятието ползвател), се считат за приети от работника. Същото важи и за пълномощните.

На посочения от работника електронен адрес ще бъде изпратен формуляр за промяна в данните на работника. В него работникът може да посочи дали желае да се възползва от намалението от данъка върху заплатата от самото начало, или не. Ако работникът не посочи изрично, че не желае да се възползва, се приема, че намалението от данъка може да се приложи. Наред с това във формуляра работникът може да посочи и дали желае да се възползва от “Холанд Зорх“ [Holland Zorg]. Когато работникът на временна заетост откаже да се възползва от “Холанд Зорх“, той трябва да посочи къде в Нидерландия е застрахован срещу болнични разходи.

Всички формуляри и споразумения ще се изготвят както на нидерландски език, така и на езика на работника на временна заетост. Съдържанието на документите е идентично и е преведено от професионална преводаческа агенция. С подписване на един от двата варианта от страна на работника влизат в сила и двата варианта. Меродавни са формулярът и споразумението на нидерландски език, тъй като спрямо споразумението се прилагат разпоредбите на нидерландското законодателство.

С подписване на настоящия формуляр за регистрация от 4 страници работникът се съгласява с всичко, посочено и попълнено във формуляра, и в частност със съхранението и споделянето на неговите данни, с начина на работа с електронния подпис и с прилагането на намалението от данъка върху заплатата, освен ако във формуляра за промяна в данните на работника не е посочено друго.